Świadczenia postojowe

Na jaką pomoc mogę liczyć, żeby utrzymać działalność gospodarczą?

 • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników); samozatrudnionych; większe firmy mogą wnioskować do ZUS o zwolnienie z 50% niezapłaconych składek;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy  dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i państwowych osób prawnych, np. publicznych szkół wyższych, w których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (WUP - FGŚP);
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (nabory w PUP);
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorców (nabory w PUP);
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (nabory w PUP);
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK);
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Ponadto są jeszcze formy pomocy skierowane dla niektórych branż:

 • wsparcie firm transportowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętych zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania.

więcej informacji tutaj 

 

Gdzie mogę zwrócić się o pomoc w sytuacji braku przychodów mojej firmy?

O pomoc można się zwrócić do:
powiatowych urzędów pracy w miejscu prowadzenia działalności:

 • pożyczka do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.;
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników);
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców;

urzędy skarbowego - wnioski o ulgę w spłacie podatków lub o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie będzie wiązało  się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, będziesz miał możliwość otrzymania pożyczki do 5 tys. zł, o ile prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020. Wsparcie będzie można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś samozatrudniony,  zwróć się do powiatowego urzędu pracy, w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, aby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności,.

Jeśli zatrudniasz pracowników i jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Dodatkowo, jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w ich spłacie jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie będzie wiązało  się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

więcej informacji tutaj 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać postojowe?

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:

Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:

 • jeżeli nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju, przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z marca. Jeżeli będziesz składał wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,
 • jeżeli zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
 • rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

więcej informacji tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny?

Musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

 

Czy, aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie?

Większość wniosków dotyczących uzyskania pomocy dostępnych jest na platformach internetowych instytucji udzielających wsparcia. W ten sposób można wnioskować o świadczenia np. z ZUS logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS; poprzez stronę www.praca.gov.pl aby uzyskać świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych albo o umorzenie zaległości podatkowych można złożyć za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl. albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Dokumenty elektroniczne należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

Jak złożyć podpis elektroniczny przez e-puap?

Informacje dostępne bepośrednio na stronie www.gov.pl  oraz tutaj ;

 • tymczasowy profil zaufany dla tych, którzy nie mogą skorzystać z założenia profilu przez bank tutaj 

 

Czy poza mikropożyczką w wysokości 5000 zł mogę korzystać też z innych świadczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Tak. Zaciągnięcie mikropożyczki nie powoduje utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS czy ze świadczenia postojowego bądź innych form pomocy.

więcej informacji tutaj 

 

Jakie formy pomocy oferuje PUP a jakie WUP?

Do Powiatowego Urzędu Pracy składane są wnioski o:

 • jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców;
 • dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych;
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych;
 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego w przypadku spadku przychodów.

Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

więcej informacji tutaj  

 

Czy jako mikroprzedsiębiorca muszę mieć konto firmowe, czy też mogę korzystać z konta, które podam, np. do wypłaty postojowego itd.

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego dla swojej działalności.

W takim przypadku można podać dowolne inne konto bankowe. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).

Źródło: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

Na jakie wsparcie może liczyć mikroprzedsiębiorca w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Świadczenie postojowe
Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została ona rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020 r. Ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych warunków umożliwiających ubieganie się o świadczenie.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości do 5 000 zł, może zostać udzielona tym mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili swoją firmę przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Na jakich zasadach można umorzyć pożyczki dla mikroprzedsiębiorców?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej należy potwierdzić poprzez oświadczenie,które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie stanowi załącznik do umowy.

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji

w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić, żeby otrzymać pożyczkę dla mojej firmy?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pożyczek dla przedsiębiorców i instytucji ich udzielających. W zależności od wyboru kwoty i celu  przeznaczenia pożyczki, wymagane są różne dokumenty. Zazwyczaj do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenia pożyczkobiorcy wymagane przez pożyczkodawcę, umowę spółki lub Statut Spółki, oświadczenie o nienakładaniu się finansowania oraz dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa takie jak np.: deklaracja roczna PIT/CIT za 2019r, Rachunek Zysków i Strat/ Bilans za 2019 r. i okres bieżący, ewidencja przychodów w podziale na miesiące - za 2019 r. i okres bieżący,  KPiR w podziale na miesiące - za 2019 r. i okres bieżący.

W przypadku pożyczek udzielanych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy to szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio na stronie funduszu: www.pfp.gda.pl oraz u doradców w oddziałach funduszu.

więcej informacji tutaj 

 

Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

 • dla samozatrudnionych - nie ma limitu przychodów, liczy się spadek obrotów;
 • dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy jest uzależniona od wysokości spadku obrotów, wykazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie.

Natomiast pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W przypadku pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - nie ma limitu przychodów firmy.

W przypadku ulgi w opłacaniu składek nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Warunkiem jest jedynie prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 lutego 2020 r., a przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekraczać 15 681 zł.

więcej informacji tutaj 

 

Czy zatrudniając na umowy zlecenie można skorzystać z pożyczki?

Tak,od czasu znowelizowania ustawy o tzw Tarczy Antykryzysowej można  starać się o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw bez względu na charakter zatrudnienia.

więcej informacji tutaj 

 

Ustawa antykryzysowa mówi o ustaleniu statusu mikroprzedsiębiorcy i odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców. Załącznik do wniosku - formularz pomocy publicznej stanowi natomiast o rozumieniu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów unijnych. Biorąc pod uwagę powyższe, czy ustalając wielkość przedsiębiorcy należy brak pod uwagę obrót i stan zatrudnienia w polskiej spółce czy także badać powiązania kapitałowe np. ze spółką matką i na tej podstawie obliczać obrót/zatrudnienie? 

Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju - definicje zawarte w art. 7 Prawa przedsiębiorców, dotyczące mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, nie odnoszą się do kwestii ewentualnych powiązań między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Jeżeli więc jakaś ustawa powołuje się na definicję MŚP w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, to powiązań tych nie bierze się pod uwagę. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca, który zgodnie z prawem krajowym jest mikroprzedsiębiorcą, jednocześnie nie będzie się zaliczał do tej kategorii w rozumieniu przepisów unijnych. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ to przepisy krajowe w tym przypadku określają grupę beneficjentów tej formy wsparcia. Przedsiębiorca musi zatem określić we wniosku wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Natomiast w załączniku musi podać wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z prawem unijnym, co nie ma wpływu na możliwość uzyskania pożyczki, a jedynie na limit pomocy publicznej jaką może uzyskać dany przedsiębiorca.

W ww. przypadku oznacza to, że jeżeli Państwa spółka jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (jeżeli chodzi o kwestie zatrudnienia) i jeśli spełni warunek dotyczący wysokości spadku obrotów o co najmniej 30%, może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

źródło:MR PiPS

 

Czy jeśli jestem zatrudniony na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą, mogę wnioskować o mikropożyczkę?

Zgodnie z informacją uzyskaną w PUP zatrudnienie nie powoduje utraty możliwości skorzystania z mikropożyczki.

więcej informacji tutaj 

 

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, aktualnie przebywam na zasiłku macierzyńskim. Czy zwolnienie z opłacania ZUS obejmuje również składkę zdrowotną, którą obecnie płacę? Czy to zwolnienie nie pozbawi mnie zasiłku macierzyńskiego?

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych obejmuje również składki zdrowotne. Pani musi spełnić następujące  warunki - prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 roku i w miesiącu, za który składa wniosek, przychód nie może być wyższy niż 15 tysięcy 681 złotych. Dodatkowo  na dzień 31 grudnia 2019 roku przedsiębiorca nie zalegał z opłacaniem składek za12 miesięcy, chyba że zawarł układ z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o świadczenia z ZUS,  nie powinny przepaść, przepisy tarczy antykryzysowej wyraźnie wskazują, że nieopłacone składki traktuje się jakby formalnie były opłacone, wobec tego wszyscy ubezpieczeni mają prawo do świadczeń.

 

Czy muszę udokumentować, na co została wydana pożyczka?

Nie, we wniosku wystarczy oświadczyć, że pieniądze z pożyczki zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej takich jak np. opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Należy przy tym pamiętać, żeby przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na pokrycie ww. kosztów, a także nie wydatkować tych środków na te same koszty, które mogą być finansowane z innych instytucji publicznych.

więcej informacji tutaj 

 

Czy w związku ze spadkiem obrotów firmy można otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, na które otrzymujemy już środki z PFRON?

Pracodawca, który korzysta z dofinansowania wynagrodzenia na podstawie art. 26a. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych może również skorzystać z dofinansowania w ramach art 15g, w tej części wynagrodzenia, na którą nie otrzymał dofinansowania z innych źródeł tj. tylko w zakresie tej części wynagrodzenia, które pracodawca pokrywa z własnych środków.

Należy stosować zasadę, że dofinansowanie przysługuje tylko do tej części świadczenia wypłaconego pracownikowi, które zostało pokryte ze środków pracodawcy.

Środki wypłacone na podstawie art. 26a w/w ustawy, podobnie  jaki dofinansowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy.

Poza powyższym można również uzyskać dofinasowanie na podstawie art 15zzb na niepełnosprawnego w części w jakiej nie jest dofinansowany z PFRON.

 

Czy w przypadku zwolnienia pracowników firma będzie musiała zwrócić koszty wsparcia uzyskanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 umowy: „W razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, tej części środków, o których mowa w § 1 ust. 1, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków".

Źródło: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

 

W ubiegłym roku uzyskałem pożyczkę unijną na rozwój swojej działalności. Obecna sytuacja spowodowała, że nie jestem wstanie spłacać rat terminowo. Czy mam w tej sytuacji jakieś możliwości?

W ramach wsparcia mikro, małych i średnich firm możliwe jest skorzystanie ze zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Pakiet dostępnych zmian obejmuje m.in. :dodatkową co najmniej 6-miesięczna karencję w spłacie kapitału 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące, obniżenie oprocentowania pożyczek, brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Pożyczkobiorcy chcący skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym i złożyć wniosek.

 

Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?

Jeśli będzie wydana decyzja inspektora sanitarnego o kwarantannie, o izolacji, to wówczas obowiązująca obecnie ustawa chorobowa (o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - red.) zrównuje niezdolność do pracy właśnie w takich przypadkach z niezdolnością do pracy z powodu choroby i na takich samych zasadach jest wypłacane albo wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek chorobowy. Zwolnienie lekarskie wystawione elektronicznie na zasadach ogólnych przez pierwsze 33. dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla osoby, która jest pracownikiem finansuje pracodawca. Natomiast od następnego dnia, czyli 34. dnia niezdolności do pracy, w momencie, gdy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, finansowanie jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli zasiłek wypłacał będzie pracodawca. W  przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie mają prawa do wynagrodzenia, czyli przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą, przysługuje od pierwszego dnia wystawienia zwolnienia zasiłek chorobowy z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Źródło: wypowiedź dyrektor departamentu zasiłków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Justyny Dziuby podczas posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia i Ustawodawczej dotyczącego specustawy ws. COVID-19;
 

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej.Podlega ona jednak monitorowaniu. Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i ma ustalone dopuszczalne pułapy wartości.

Jedną z form pomocy de minimis są gwarancje de minimis. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis nie jest dotacją pieniężną i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził pewne zmiany w programie gwarancji de minimis w celu zmniejszenia skutków pandemii koronawirusa:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu zaciąganego w banku komercyjnym;
 • brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji;
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego;
 • przeznaczenie kredytu - finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych do 31 grudnia 2020 r.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 kwietnia 2020 r. nie miały zaległości w ZUS i US. Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące. Gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r.

 

 

 

DODATKOWE MATERIAŁY DO POBRANIA:

 1. Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, realizowane przez publiczne służby zatrudnienia  
 2. Tarcza finansowa PFR. Lista najczęściej popełnianych błędów