Aktualności

Trwają nabory wniosków w ramach pakietu tarczy antykryzysowej w powiatowych urzędach pracy !

Od 15 kwietnia 2020 r. powiatowe urzędy pracy mają możliwość uruchamiania naborów wniosków na kolejne formy wsparcia w ramach pakietu tarczy antykryzysowej przyjętej tzw. specustawą. Pomoc finansowana jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

Pomoc finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje: 

  • przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zzb specustawy);
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc specustawy);
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze specustawy).

Aktualnie nabór wniosków na ww. formy pomocy prowadzą:

 

Ponadto powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy udzielają:

  • od 3 kwietnia 2020r.  - jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd specustawy) oraz
  • do 31 stycznia 2021r. - jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art. 15zze4) - więcej informacji na ten temat można znaleźć ma stronie internetowej.
  • na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. od 1 lutego 2021r. do 31 marca 2021r. osoby prowadzące mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie z art. 15zze4 - dotyczy to także tych przedsiębiorcówktórzy skorzystali ze wsparcia w poprzednim okresie, tj. złożyli wniosek do 31 stycznia 2021r. Dotacje obejmą następujące kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 52.23.Z, 79.90.C oraz 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

Od dnia 24 czerwca z pożyczki może skorzystać również organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który prowadził działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 roku (art. 15 zzda specustawy).

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze2 specustawy) od dnia 24 czerwca 2020r. mogą uniegać się kościelne osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne.

O środki finansowe z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia, Marszałek Województwa Pomorskiego wystąpił za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do dysponenta Funduszu Pracy, czyli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki temu do regionu trafiło dotychczas ponad 1,1 mld zł z przeznaczeniem na finansowanie instrumentów wsparcia antykryzysowego dla przedsiębiorców i pracodawców. Częściowo finansowanie instrumentów będzie pochodziło ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych POWER oraz RPO WP, tj. w kwocie 71 mln zł.

 

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia dostępne są na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

Tutaj (pdf) ulotka przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy.

 

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: