Aktualnosći

Pomorski Broker Eksportowy w związku z COVID-19 wprowadza dodatkowe rozwiązania dla Grantobiorców

W związku z realizacją projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim", na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., oraz mając na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE podjęto uchwałę wprowadzającą następujące rozwiązania dla Grantobiorców:
 • wydłużenie okresu realizacji pojedynczego projektu poza okres realizacji projektu wskazany w regulaminie konkursu – 24 miesiące lub wskazany dla konkursu, np. PBE.02.2018 – 31.12.2020 r., w związku z przesunięciem wydarzeń zaplanowanych w projektach na inny termin lub zastąpieniem odwołanych wydarzeń innymi; 
   
 • kwalifikowania wydatków poniesionych na odwołane/przesunięte wydarzenie, pod warunkiem udokumentowania danych wydatków i oficjalnej informacji organizatora o odwołaniu/ przesunięciu danego wydarzenia, do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu; 
   
 • w przypadku, gdy wydarzenie przełożone zostało na inny termin a Grantobiorca poniósł już pewne koszty (np. spedycji towarów, budowy stoiska,biletów lotniczych) może ponieść jeszcze raz te same rodzajowo wydatki do wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu;
   
 • zwiększenia kwoty ryczałtowej projektu w przypadku zamiany odwołanego wydarzenia na inne/inny kraj, przy zachowaniu kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu;
   
 • wszelkie wyżej wymienione zmiany będą rozpatrywane na pisemny wniosek Grantobiorcy, do którego konieczne jest dołączenie harmonogramu rzeczowo-finansowego ujmującego proponowane zmiany;
   
 • w przypadku zmian, które nie powodują zmiany kwoty dofinansowania projektu akceptacja nastąpi poprzez pisemną zgodę Grantodawcy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy o powierzenie grantu.

Więcej informacji na stronach Agencji Rozwoju Pomorza

view szablon artykułu

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: