Aktualności

Fundusz Kapitałowy ARP poszukuje innowacyjnych pomysłów biznesowych!

Zapraszamy do współpracy autorów ciekawych, innowacyjnych rozwiązań na wczesnym etapie rozwoju, mających szansę znaleźć komercyjne zastosowanie na rynku nowoczesnych produktów bądź usług.

Fundusz Kapitałowy działający w ramach Agencji Rozwoju Pomorza skierowany jest do osób, które posiadają nowatorski pomysł i chcą go zrealizować. 

Celem Funduszu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w Polsce Północnej działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Realizacja projektu pozwoli na inicjowanie działalności innowacyjnej oraz wsparcia jej poprzez zaangażowanie kapitałowe w początkowych etapach wzrostu.

Agencja Rozwoju Pomorza poprzez bezpłatne udostępnienie infrastruktury, niezbędnych usług doradczych oraz zasilenie kapitałowe utworzy na bazie innowacyjnych pomysłów nowe przedsiębiorstwa. Następnie, zgodnie z założoną strategią inwestycyjną Agencja Rozwoju Pomorza po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu dokona wyjścia kapitałowego poprzez np. emisję akcji spółki, sprzedaż udziałów wspólnikowi bądź innemu funduszowi inwestycyjnemu. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na kolejne inwestycje w innowacyjne projekty.

Każdy innowacyjny pomysł będzie musiał przejść procedurę składającą się z dwóch etapów:
Etap I – Preinkubacja
Etap II – Wejście Kapitałowe

Preinkubacja
Na tym etapie przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena pomysłów/przedsięwzięć innowacyjnych, która polegać będzie na poddaniu każdego zgłoszonego albo wyszukanego pomysłu ocenie przez powołany Komitet Oceny Projektów.
 
Co zyskuje inkubowany podmiot?
W ramach preinkubacji przewiduje się wsparcie doradcze dla inkubowanych przedsięwzięć polegających w szczególności na:

  • doradztwie w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji
  • pomocy w wyborze i kontraktacji zasobów niezbędnych do wdrożenia technologii
  • analizie rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności
  • pracach przygotowawczych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu
  • doradztwie w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem
  • doradztwie marketingowym.

W wyniku przeprowadzonych na etapie preinkubacji analiz zostanie opracowane Memorandum Inwestycyjne na podstawie, którego Komitet Inwestycyjny podejmie ostateczną decyzję w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Wejście Kapitałowe
Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Podejmując decyzje inwestycyjne będzie zwracać szczególną uwagę na to, czy projekt będzie miał szanse na kilkukrotne zwiększanie swojej wartości rynkowej oraz realizację założonych planów rozwojowych.

Maksymalny udział ARP SA w spółce

49,99 %

Maksymalna wartość wniesionych udziałów

200 000 EUR

do pobrania: Regulamin udziału w procesie preinkubacji

Regulamin udziału w procesie preinkubacji

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: