Stock Photo - Jobs

Rusza specjalny program dla szukających pracy!

22.04.2021
Wojewódzki  Urząd Pracy
Wojewódzki
Urząd Pracy
AUTOR
Wojewódzki  Urząd Pracy
Wojewódzki
Urząd Pracy
22.04.2021

17 marca 2021 r. przystąpiono do podpisania Porozumienia z powiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan" w województwie pomorskim.

Potrzeba realizacji Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan” wynika ze szczególnej sytuacji na rynku pracy będącej wypadkową dotychczasowej korzystnej sytuacji gospodarczej, oraz stanu pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Ostatnie lata były dla województwa pomorskiego okresem poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Jednakże od II kwartału 2020 r. gospodarki na całym świecie, w tym w Polsce, zmagają się ze skutkami trwającej pandemii koronawirusa. W związku ze stanem pandemii dostrzegalne są niepokojące tendencje na regionalnym rynku pracy związane ze wzrostem liczebności grupy osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Wśród nich znajduje się ponad 56 tys. grupa osób bezrobotnych (na koniec grudnia 2020 r.). Najbardziej widocznym problemem, w aspekcie rozwoju gospodarczego regionu, jest utrzymujące się wysokie bezrobocie wśród mieszkańców wsi (blisko połowa bezrobotnych), a także znaczny odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych oraz nieposiadających doświadczenia zawodowego.

Jednak pomimo, że pandemia mocno osłabiła popyt na pracę, bezrobocie w regionie utrzymuje się nadal na relatywnie niskim poziomie – stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 5,9%. Jednocześnie pomimo mniejszej liczby napływających ofert pracy od pracodawców nadal istnieje problem z obsadzeniem wolnych etatów. Problem z realizacją ofert pracy wynika głównie z luki kompetencyjnej. Dla jednej trzeciej pomorskich bezrobotnych przyczyną pozostawania w bezrobociu i jednocześnie powodem niepowodzeń w szukaniu pracy jest brak kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych przez pracodawców u kandydatów do pracy.
Objęcie tych osób wsparciem aktywizacyjnym ułatwi znalezienie im zatrudnienia, a także umożliwi lepsze dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co ma istotne znaczenie w obliczu rosnącego bezrobocia spowodowanego pandemią.

Zmienność sytuacji gospodarczej w związku z pandemią COVID-19, wymaga dużych zdolności adaptacyjnych, w tym w szczególności w zakresie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Jest to warunek istotny nie tylko dla pozyskania nowego zatrudnienia, ale też często jego utrzymania.
Dlatego też celem Programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii, w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.
Uczestnicy – to osoby bezrobotne, w tym w szczególności: osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat; osoby bezrobotne z obszarów wiejskich; osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Ponadto, w ramach Programu istnieje możliwość wsparcia osób tracących zatrudnienie z powodu pogarszającej się kondycji pomorskich firm, spowodowanej pandemią.
Realizatorzy Programu – 17 powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego.
Budżet – 6 mln zł z ze środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa pomorskiego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Program Regionalny posiada strukturę modułową z uwagi na potrzebę stworzenia możliwości elastycznego reagowania przez powiatowe urzędy pracy na zróżnicowane problemy lokalnych rynków pracy. Obszary problemowe, na które ukierunkowana jest interwencja Programu zostały zidentyfikowane we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.

Program jest realizowany poprzez 5 tematycznych modułów problemowych odzwierciedlających najbardziej istotne, z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, potrzeby:
Moduł I. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Pomorza – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych oraz rozwoju przedsiębiorczości na wsi w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów tradycji i dziedzictwa kulturowego Pomorza.
Moduł II. Branże kluczowe dla regionu – dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych.
Moduł III. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe – zapewnienie bezrobotnym szkoleń zawodowych oraz staży zawodowych bezpośrednio umożliwiających zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.
Moduł IV. Interwencja antykryzysowa – wspieranie osób tracących zatrudnienie z powodu pogarszającej się kondycji pomorskich firm, spowodowanej pandemią.
Moduł V. Wyrównywanie szans – wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Realizacja Programu przebiega w oparciu o działania zaplanowane przez powiatowe urzędy pracy z zastosowaniem usług i instrumentów rynku pracy określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przewiduje się, że aktywizacją zawodową w ramach programu objętych zostanie łącznie 665 osób bezrobotnych, natomiast zaplanowana efektywność zatrudnieniowa wyniesie 75% (co oznacza, że 499 uczestników programu zostanie zatrudnionych po jego zakończeniu).

Programy regionalne, zgodnie z art. 66c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), stanowią dla samorządu regionalnego istotne narzędzie kształtowania regionalnej polityki rynku pracy, gdyż ich realizacja umożliwia ukierunkowanie środków Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.
Program „Praca dla Pomorzan” jest realizowany od 2018 r., stanowiąc w roku 2021 odpowiedź na działania ramach Obszaru 1: Zatrudnienie i przedsiębiorczość – aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Pomorza, ujętego w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2021.