Podatki i deklaracje

Czy w ramach pakietu pomocowego może zostać anulowany lub odroczony podatek dochodowy i VAT za pierwszy kwartał tego roku?

Jeśli pojawi się problem z uregulowaniem należności podatkowych, każdy podatnik może zwrócić się do właściwego dla siebie urzędu skarbowego z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego, jak i o umorzenie zaległości. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, jak również w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz listownie. Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Może też umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

 

Czy zostaną anulowane składki na PIT-5?

Przedsiębiorca może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek, które płaci w trakcie roku na podatek dochodowy. Wtedy nie musi płacić tych zaliczek na bieżąco. Po upływie terminu płatności podatku może też zwrócić się z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości podatkowej albo jej umorzenie. Nie następuje to automatycznie, tylko na podstawie decyzji organu podatkowego, który indywidulanie ocenia sytuację podatnika.

 

Jakie są terminy rozliczeń podatkowych?

  • CIT i PIT

Termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku organizacjom pozarządowym, czyli podatnikom: którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT2=, dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów minął 31 lipca 2020. Przesunięcie terminu dotyczy podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Do końca siódmego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu), do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu), do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

  • VAT

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT – tzw. nowa matryca stawek VAT (które pierwotnie miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.).

Chodzi o: nowe wykazy towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT, czyli nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy VAT, nowy system identyfikowania towarów i usług na potrzeby stosowania stawek VAT tzn.: towary będą identyfikowane za pomocą Nomenklatury scalonej (CN), usługi będą identyfikowane wg aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015.

Do 31 grudnia 2020 r. przedłużono stosowanie PKWiU (2008) na potrzeby: art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy VAT (dot. wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego), załącznika nr 15 do ustawy VAT (dot. wykazu towarów objętych obowiązkową podzieloną płatnością), przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2020 r. (dot. zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących).

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. - dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość. Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

  • podatek od sprzedaży detalicznej

Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bez tego zawieszenia płatność podatku rozpoczęłaby się w połowie roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2020 r. W efekcie podatnicy nie będą płacić podatku za lipiec-grudzień 2020.

  • podatek od nieruchomości

Nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym - których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 - terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

  • podatek akcyzowy

Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono  obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych. Tym samym, przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

W rozporządzeniu z 30 czerwca 2020 r. Minister Finansów zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2020 r. Wydanie rozporządzenia ma związek z pandemią COVID-19, która spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów. Od 1 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. ww. wyroby były objęte stawką zerową.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/terminy-zaplaty-podatkow-w-zwiazku-z-covid-19

 

Czy możliwe jest rozliczenie ulgi B+R (z zeszłych lat) w trakcie roku, tzn. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy - nie tylko na koniec roku 2020?
W trakcie roku podatkowego, przy wpłacaniu zaliczki na podatek, można uwzględnić koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność B+R, która ma związek z przeciwdziałaniem koronawirusowi. Jednak w zaliczkach na podatek dochodowy nie można uwzględnić kwoty ulgi B+R, która dotyczy kwot nieodliczonych w latach wcześniejszych.

 

Co to są dokumenty KAS?
To dokumenty, które są składane w sprawach podatkowych do KAS. Są to np. podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia oraz wnioski, deklaracje. To także wydawane przez KAS np. decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania do złożenia wyjaśnień, przedłożenia dokumentów. Dokumenty mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.

 

Co czeka podatników od 1 października 2020 r.?

Jaka zmiana

Na czym polega zmiana

Podstawa prawna

VAT

Nowy JPK_VAT

• Podatnicy zamiast oddzielnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT złożą jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, przy czym będą dwa jego warianty:

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 568) pierwotnie przewidywała, że nowy JPK-VAT będą stosować od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, a pozostałe podmioty od 1 lipca 2020 r. Tarcza 1.0 wprowadziła jeden termin (1 lipca 2020 r.) dla wszystkich podatników, a tarcza 4.0 przesunęła ten termin z 1 lipca na 1 października 2020 r.

– JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie,

– JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

• Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 576).

• Za błędy w nowym JPK_VAT przewidywane są niemałe sankcje. Kara pieniężna za każdy niepoprawiony błąd to 500 zł. Jednak przed nałożeniem tej kary naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika, podając mu, na czym polega błąd. Uniknie on kary, jeżeli w ciągu 14 dni od doręczenia powyższego zebrania skoryguje błędy. Kary nie dostanie jedynie osoba, która poniesie za to odpowiedzialność karną skarbową.

• W związku z wprowadzeniem nowego JPK_VAT uchylono również obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Przy czym w przypadku gdy podatnik pomimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej nie rozliczy tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym, straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego nierozliczoną kwotę podatku wraz z odsetkami.

Kodeks karny skarbowy

Nowe kary

• W związku z nowym JPK_ VAT wprowadzano również nowe kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub złożeniem jej niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. I tak osoba, która wbrew obowiązkowi nie prześle księgi właściwemu organowi podatkowemu albo prześlą ją nierzetelną, będzie podlegać karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego będzie podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Takiej karze będzie podlegać także osoba, która księgę prześle po terminie lub wadliwą. Ponadto karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlegać będzie podatnik, który złoży deklaracje lub oświadczenia niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568) pierwotnie przewidywała, że zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. Tarcza 1.0 przesunęła ten termin na 1 lipca 2020 r., a tarcza 4.0 na 1 października 2020 r

 

Co czeka podatników od 1 stycznia 2021 r.?

Jaka zmiana

Na czym polega zmiana

Podstawa prawna

CIT

Struktury hybrydowe

• Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 144, s. 1; dyrektywa ATAD 2).Mają one ukrócić wykorzystywanie przez międzynarodowe korporacji do optymalizacji podatkowych rozbieżności w kwalifikowaniu przez różne jurysdykcje podatkowe podmiotów gospodarczych w celach podatkowych, a także rozbieżności w zakresie uwzględniania podatkowych kosztów ponoszonych przez podatników podatku dochodowego oraz uzyskiwanych przez nich przychodów.

Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

• Zgodnie z dodawaną szczególną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania przepisu uprawniającego do potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego nie będzie się stosować, gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności głownie w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.

PIT, CIT

Ulga IP Box

• Doprecyzowano, że:

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.

– obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku ustalania dochodu, ale również straty;

– u podatników CIT dochód (stratę) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT.

PIT

Ulga na złe długi

• W ustawie wskazano wprost, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.

źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1484722,zmiany-w-podatkach-od-1-lipca-2020.html