Wsparcie/Pożyczki

Pożyczka Płynnościowa w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym

W jaki sposób można złożyć wniosek o pożyczkę płynnościową ?  
Wniosek o udzielenie Pożyczki  wraz z załącznikami można złożyć  w formie elektronicznej przesyłając skany na adres mailowy jednego z biur PFP jak lub w formie papierowej w siedzibie lub oddziale Funduszu.  Zestawienie adresów mailowych dostępne jest w zakładce Kontakt na stronie internetowej Funduszu. 

W przypadku złożenia dokumentacji w formie elektronicznej, oryginały dokumentów w wersji papierowej należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania Umowy Pożyczki. 

 
Czy mogę wnioskować o pożyczkę płynnościową mając negatywne wpisy w  bazach BIG, BIK?

Przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają zaległości w spłacie swoich zobowiązań ujawnione w bazach informacji kredytowych (np. BIK,BIG) nie mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową.


Czy mogę wnioskować o pożyczkę płynnościową, jeśli przed wystąpieniem stanu epidemii posiadałem zaległości z tytułu podatku VAT i składek ZUS ?  
Nie, aby ubiegać się o pożyczkę płynnościową Wnioskodawca przed wystąpieniem stanu zagrożenia związanego z COVID-19 powinien prawidłowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań publiczno-prawnych m.in. wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.     
 
Jakich wydatków z pożyczki płynnościowej nie mogę sfinansować ?
Szczegółowa lista wydatków nie podlegających finansowaniu z pożyczki płynnościowej wymieniona jest w § 4 ust. 2 Regulaminu Działalności Pożyczkowej „Program Finansowania w ramach środków Województwa Pomorskiego – Pożyczka Płynnościowa" – dokument dostępny jest na naszej stronie  www.pfp.gda.pl w zakładce OFERTA

Środki z pożyczki płynnościowej nie mogą być przeznaczone m.in na:
- spłatę rat kredytowych, pożyczek, leasingów przedsiębiorcy, - spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, w szczególności podatków, w tym VAT,  - finansowanie kosztów utrzymania nieruchomości mieszkalnych, - koszty wynagrodzeń, które zostały sfinansowane z innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, w tym COVID, - wszelkie wydatki, które nie są związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 
Czy z pożyczki płynnościowej można sfinansować typowe wydatki inwestycyjne? 

Przykładem wydatków inwestycyjnych, które mogą być pokryte ze środków z pożyczki płynnościowej są m.in. wydatki związane z dostosowaniem pomieszczeń, w których przedsiębiorca prowadzi obsługę klienta, zakupem niezbędnych urządzeń czy wyposażenia w celu dostosowania do obostrzeń związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

Z pożyczki płynnościowej nie mogą być natomiast finansowane wydatki typowo inwestycyjne przedsiębiorstwa niezwiązane bezpośrednio z sytuacją spowodowaną COVID-19 np. zakup nowego samochodu. 

  
Czy wydatki z pożyczki dotyczą kwot brutto czy netto ? 

Wydatki z udzielonej pożyczki płynnościowej dotyczą kwot brutto:  - w zakresie zakupu towaru lub usługi – to wartość powiększona o VAT naliczony,  - w zakresie wynagrodzeń - łącznie ze składkami ZUS pracownika i płatnika oraz podatku PIT.. 
 
Czy o pożyczkę mogą wnioskować firmy, które np. otrzymały już pożyczkę płynnościową z BGK ? 
Tak, można ubiegać się o pożyczkę płynnościową (PFP) nawet w przypadku kiedy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w ramach innych instrumentów pomocowych (np. BGK, WUP) lub takie wsparcie już otrzymał. Należy jednak pamiętać, że pożyczka płynnościowa (PFP) nie może być przeznaczona na pokrycie tych samych wydatków, na które przedsiębiorstwo otrzymało lub otrzyma środki z innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, co dodatkowo Wnioskodawca potwierdza poprzez złożenie stosownego „Oświadczenia o nienakładaniu się finansowania", które jest załącznikiem do wniosku.  
  
Po jakim okresie od złożenia pożyczki możliwe jest wypłacenie firmie pomocy finansowej?  
Środki z pożyczki wypłacane są niezwłocznie po podpisaniu Umowy Pożyczki i ustanowieniu zabezpieczeń. Decyzja w sprawie udzielenia lub nieudzielenia pożyczki następuje w okresie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku, zatem braki w dokumentacji mogą wydłużyć okres przyznania i wypłaty środków. 

Uwaga! Lista wymaganych załączników, w tym dokumentów finansowych zależna jest od formy prowadzonej działalności gospodarczej i znajduje się na końcu Wniosku o udzielenie pożyczki.  
 
W jaki sposób powinny zostać przedstawione dowody dotyczące negatywnego działania SARS-CoV-2 na przedsiębiorstwo ? 
We Wniosku o udzielenie pożyczki płynnościowej zawarte są informacje dotyczące skutków SARS-CoV-2, które wpłynęły na pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa np. ograniczenie możliwości prowadzenia działalności wynikającej z wprowadzonych przepisów prawa, spadek popytu, zerwanie łańcucha dostaw, utrata płynności. Wnioskodawca składając wniosek powinien wskazać/zakreślić na druku wniosku te przypadki, które dotyczą jego przedsiębiorstwa. Należy także zwięźle uzasadnić, na czym polega pogorszenie się sytuacji przedsiębiorstwa w związku z sytuacją związaną z COVID-19 i w jakim zakresie pożyczka wpłynie na działalność przedsiębiorcy.
 
W jaki sposób liczony jest spadek obrotów w przedsiębiorstwie ? 
Spadek obrotów w przedsiębiorstwie liczony jest poprzez porównanie dwóch kolejnych miesięcy roku bieżącego z analogicznym okresem roku poprzedniego na podstawie dołączonych do wniosku informacji o przychodach uzyskiwanych w 2019 r.  oraz w okresie bieżącym.  

więcej informacji na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego