Wsparcie Samorządów

W dniu 20 marca 2020r. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wystosował do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin Województwa Pomorskiego apel o podjęcie działań pomocowych na rzecz lokalnych przedsiębiorstw oraz informowanie o podjętych działaniach

Informacje te są dystrybuowane wśród pomorskich przedsiębiorców oraz JST, umożliwiając zarówno szerzenie dobrych praktyk jak i stworzenie pełnego obrazu wsparcia, jakie jest udzielane przedsiębiorcom w naszym regionie.

 

Na apel marszałka odpowiedziało wiele samorządów lokalnych, przesyłając informacje o podjętych działaniach dla przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów lub zawiesili działalność.

Główne kierunki wsparcia to przede wszystkim:

  • umorzenie czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
  • umorzenie czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
  • umorzenie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  • umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (do trzech dużych podmiotów, które złożyły wniosek, zwrócono się o wyjaśnienie, czy ewentualne umorzenie podatku będzie miało przełożenie na umorzenia należności wobec ich najemców),
  • odroczenie terminu zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie należnej za rok 2020.

Wszystkie ulgi rozpatrywane są indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy (szczegółowe dane zawiera tabela). W części gmin trwa jeszcze analiza sytuacji i opracowanie planu pomocy.

Środki na wsparcie przedsiębiorców w województwie przekazał też Zarząd Województwa Pomorskiego. Środki w wysokości 50 mln złotych, zostaną przekierowane w postaci preferencyjnych pożyczek, które pozwolą utrzymać mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom płynność finansową.

Szczegóły wsparcia oferowanego przez poszczególne gminy zawiera załączona tabelka. Informacje o lokalnych działaniach dostępne są także na stronach poszczególnych urzędów.

Tabela wsparcia samorządów do pobrania

Uwaga! Pismo z dnia 27 lutego 2021 r. Pana Jana Sarnowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów dotyczące możliwości wprowadzania przez gminy dodatkowych preferencji w podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 oraz zaktualizowane informacje o możliwościach udzielania ulg w podatkach lokalnych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

 

W dniu 26 maja Sejmik Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr  281/XXI/20 w sprawie udzielania w związku z COVID-19 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

Zakres ulg:

  • należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

Forma ulg:

  • odstąpienie od dochodzenia należności,
  • umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Warunki otrzymania ulg:

  1. złożenie wniosku wniosek do pobrania
  2. wypełnienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 formularz do pobrania

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego : www.bip.pomorskie.eu   Uchwała Nr 281/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 roku

view szablon artykułu