Aktualności

Dotacja z Funduszu Pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż

O bezzwrotną dotację (do 5 tys. zł) można się ubiegać do 31 stycznia 2021 r.

Do dnia 31 stycznia 2021 r., jedynie poprzez platformę praca.gov.pl, przedsiębiorca może złożyć wniosek o dotację do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy?

O środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Więcej informacji w tym zakresie oraz lista branż objętych wsparciem tutaj
Tutaj o dotacji z Funduszu Pracy w skrócie.

Źródło: porp.pl

view szablon artykułu

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego

Kontakt:

e-mail: pomocdlafirm@pomorskie.eu

Departament Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Augustyńskiego 2
80-810  Gdańsk

Nasi partnerzy: